Mittetulundusühingu Kulna Külaselts Põhikiri

ÜLDSÄTTED

 1. Mittetulundusühing nimetusega Kulna Külaselts (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel Kulna külas elavate ja/või Kulna külas eluaset omavate ja/või Kulna küla arengut toetavate isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides ja millel on oma pangaarve.
 2. Mittetulundusühingu Kulna Külaselts asukohaks on Kulna küla, Keila vald, 76613 Harjumaa, Eesti Vabariik.
 3. Seltsi eesmärgiks on heategevus, kohaliku külaelu arendamine ja arengu kavandamine, kogukonnaliikmete koolitamine, eakohase arendava tegevuse võimaldamine, kohaliku elu- ja looduskeskkonna parandamine ning kultuuri, ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine ja nende säilitamine.
 4. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
 5. Selts on asutatud 22.04.2010.a.
 6. Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks Selts:
  1. võib vallata, kasutada ja käsutada seltsi vara;
  2. võib omandada, võõrandada ja rentida hooneid, seadmeid, transpordivahendeid ja muud vara;
  3. teeb koostööd teiste sama eesmärgi nimel tegutsevate organisatsioonide, liikumiste ja ettevõtetega;
  4. esitab ettepanekuid omavalitsusorganitele piirkondliku tegevuse edendamiseks;
  5. täidab liikmete vastastikust abistamist ja omavahelist koostööd korraldavat funktsiooni;
  6. algatab projekte;
  7. võib astuda lepingulistesse suhetesse juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  8. võib sõlmida töölepinguid;
  9. võib arendada välissuhtlust, astuda lepingulistesse suhetesse välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  10. propageerib tervislikke-sportlikke eluviise;
  11. propageerib tervishoiu, loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtteid ja aitab kaasa nende ellurakendamisele;
  12. teeb põhikirjaliseks tegevuseks vajalikke tehinguid, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktide ega käesoleva põhikirjaga.

LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes vastab põhikirja nõuetele ja soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning esitab Seltsi juhatusele kirjalikus vormis avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja ja tasuma Seltsi põhikirjas sätestatud sisseastumis- ja liikmemaksu.
 2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus või põhikirja punktis 2.5 nimetatud juhul üldkoosolek. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
 3. Seltsi liikmel on õigus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud avalduse alusel juhatusele Seltsist välja astuda pärast 1-kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Seltsi juhatus kustutab pärast tähtaja möödumist Seltsist väljaastunu Seltsi liikmete nimekirjast. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest ning juba tasutud liikmemaks ei kuulu tagastamisele.
 4. Liikme väljaarvamise Seltsist otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus tehakse juhatuse liikmete lihthäälteenamusega. Seltsist välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.
 5. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Seltsi üldkoosolekul.
 6. Seltsi liikme võib Seltsist välja arvata juhul, kui tema tegevus on vastuolus Seltsi põhikirjaga või kahjustab oluliselt Seltsi huve, samuti juhul, kui liige ei täida juhatuse või üldkoosoleku seaduslikke otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale või mõnel muul mõjuval põhjusel.
 7. Isikul, kelle liikmelisus Seltsis on lõppenud, ei ole õigusi Seltsi varale.
 8. Seltsi liikmel on õigus:
  1. osaleda Seltsi tegevuses, valida ja olla valitud juhatusse ja kontrollorganitesse;
  2. esitada juhtorganitele arupärimisi ja ettepanekuid, saada informatsiooni Seltsi, tema juhtkonna ja liikmete tegevusse puutuvates küsimustes;
  3. osaleda hääleõiguslikuna liikmete üldkoosolekul;
  4. esindada Seltsi selle juhtorganite volitusel suhetes teiste organisatsioonide ja isikutega;
  5. võtta osa Seltsi üritustest ja ettevõtmistest, nende elluviimisest, ülesannete täitmisest ja kasutada Seltsi abi ning teenuseid;
  6. lahkuda oma avalduse alusel Seltsist;
 9. Seltsi liige on kohustatud:
  1. täitma Seltsi põhikirja ja Seltsi juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid, mis on vastavuses õigusaktide ja käesoleva põhikirjaga;
  2. tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Seltsi liikmemaksu;
  3. teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed ning teatama uued andmed nende muutumise korral hiljemalt 2 nädalat pärast nende muutumist;
 10. Seltsi auliige
  1. Juhatuse otsusega võidakse isikule anda Seltsi auliikme nimetus. Auliige ei pea olema Seltsi liige ja liikmeks mitteolev auliige ei omanda käesolevas põhikirjas Seltsi liikmetele antud õigusi ja kohustusi, kuid ta võib hääleõigusega osaleda üldkoosolekul.
  2. Seltsi auliikmed valitakse Seltsi liikmete, samuti Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste isikute, juriidiliste isikute ühenduste ja füüsiliste isikute hulgast, kes oma aktiivse tegevusega on kaasa aidanud Seltsi eesmärkide täitmisele ning omavad Kulna küla arengus olulist kohta ja tähendust.

ÜLDKOOSOLEK

 1. Seltsi kõrgemaiks organiks on liikmete üldkoosolek, mille igal liikmel on üks hääl.
 2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Seltsi juhtimist puudutavates küsimustes, mis ei ole antud juhatuse pädevusse.
 3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
  1. põhikirja muutmine;
  2. Seltsi tegevuse eesmärkide muutmine;
  3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
  4. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine;
  5. sisseastumis- ja liikmemaksude tasumise korra, suuruse ja tähtaegade kinnitamine;
  6. Seltsi tegevuse lõpetamise, reorganiseerimise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
  7. Seltsi liitudesse ja organisatsioonidesse astumise ja väljaastumise otsustamine;
  8. Seltsi kodukorra vastuvõtmine;
  9. revidendi või revisjonikomisjoni ja audiitori määramine;
  10. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse ega põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
 4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
 5. Üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.
 6. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.
 7. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut p.3.6 nimetatud asjaoludel kokku, siis võivad Seltsi liikmed üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.
 8. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Seltsi juhatus Seltsi liikmetele vähemalt 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. Teade saadetakse liikmete kontaktaadressidele ning avaldatakse veebipõhises külafoorumis.
 9. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole Seltsi liikmetest.
 10. Kui üldkoosolekul ei ole punktis 3.9 sätestatud kvoorumit ning üldkoosolek ei ole selle tõttu õigustatud otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus 10 päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uue üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus Seltsi liikmetele vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist punktis 3.8. sätestatud korras. Sellisel juhul on üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust, eeldusel, et üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt viis liiget.
 11. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest, välja arvatud juhul, kui seadus näeb ette suurema häälteenamuse nõude.
 12. Üldkoosoleku otsuse võib võtta vastu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik Seltsi liikmed. Juhul, kui vähemalt 1 Seltsi liige nõuab otsuse tegemist üldkoosolekul, ei või otsust teha üldkoosolekut kokku kutsumata. Nii nõusolek kui ka üldkoosoleku kokkukutsumise nõue peavad olema antud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Sellisel juhul loetakse otsus vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõik Seltsi liikmed.
 13. Igal Seltsi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Selts otsustab temaga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
 14. Põhikirja muutmise otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub üldkoosolekul vastuvõtmise hetkest.

JUHATUS

 1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab Seltsi juhatus, milles on 3-9 liiget. Juhatuse liikmele tasu ei maksta.
 2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek 2 aastaks. Üldkoosolek võib juhatuse liikme igal hetkel tagasi kutsuda.
 3. Õigus Seltsi nimel tehingute teha või Seltsile varalisi kohustusi võtta on vähemalt kahel juhatuse liikmel ühiselt. Muudes õigustoimingutes, kui see ei too Seltsile varaliste kohustuste tekkimist, on õigus Seltsi esindada kas Seltsi juhatuse esimehel üksi või vähemalt kahel juhatuse liikmel ühiselt. Nimetatud ühise esindusõiguse piirang kantakse registrisse.
 4. Juhatus korraldab Seltsi tegevust, liikmete arvestust, raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele ja aruandlust. Juhatus võib oma töö paremaks korraldamiseks kehtestada oma sisemist töökorraldust reguleerivaid reegleid.
 5. Juhatus korraldab Seltsi tegevust reeglina koosolekute vormis. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 2 korda aastas. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui selle toimumisest on piisava ajavaruga teadlikud kõik juhatuse liikmed ja sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
  1. Juhul, kui juhatuse liikmel ei ole võimalik koosolekust selle toimumise kohas osa võtta, võib ta koosolekul osaleda tehniliste abivahendite (näiteks konverentskõne) vahendusel või saata otsustamisele tulevas küsimuses oma seisukoha enne koosoleku toimumist juhatuse liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Sellisel juhul loetakse juhatuse liige koosolekul osalenuks.
 6. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.
 7. Juhatus arutab ja otsustab küsimusi, mis ei ole põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse. Juhatus teatab arutlusele tulevatest küsimustest/koosoleku päevakorrast Seltsi veebikeskkonnas mõistliku aja jooksul enne koosoleku/arutelu toimumist.
 8. Juhatus tegeleb jooksvalt esilekerkivate probleemidega ning liikmetelt laekunud avalduste ja ettepanekute lahendamisega.
 9. Juhatuse otsused protokollitakse, protokollile kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtnud juhatuse liikmed.
  1. Juhatus võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. Kirjalikuks hääletamiseks käesoleva sätte tähenduses loetakse ka hääletamist elektronposti teel, veebipõhises külafoorumis või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Sellisel juhul kirjutavad otsusele alla vähemalt 2 juhatuse liiget ning hääletustulemused lisatakse otsusele.
  2. Juhatuse otsused ja protokollid avaldatakse Seltsi veebikeskkonnas hiljemalt 5 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.
 10. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise korral, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Seltsile tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.
 11. Juhatuse liikmed valivad töö paremaks korraldamiseks endi hulgast esimehe, kes:
  1. korraldab Seltsi jooksvat tegevust ja vastutab Seltsi üldkoosoleku ja juhatuse poolt vastuvõetud ülesannete täitmise korraldamise eest;
  2. vastavalt juhatuse otsustele käsutab käesoleva põhikirja nõudeid arvestades seltsi vara, korraldab dokumentatsiooni arhiveerimist ning asjaajamist ja raamatupidamist.. ,
  3. Juhatuse esimees esitab igale juhatuse koosolekule aruande pärast eelmise juhatuse koosoleku toimumist tehtud tehingutest ja muudest õigustoimingutest, samuti asjaajamisest ja Seltsi varalisest olukorrast.

SELTSI VARALISED VAHENDID

 1. Seltsi rahalised vahendid moodustuvad:
  1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
  2. annetustest ja sponsorlusest;
  3. fondide ja sihtasutuste rahalistest vahenditest;
  4. tasuliste ürituste korraldamisest;
  5. muudest laekumistest.
 2. Selts kasutab oma vahendeid ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Selts ei võta laenu, ei anna tagatisi, ei pandi oma vara ega sea sellele koormatisi.
 3. Seltsi sisseastumismaksu suurus on viiskümmend (50) krooni.
 4. Seltsi liikmemaksu suurus on kümme (10) eurot aastas.
 5. Juhatusel on õigus Seltsi liikme avalduse alusel teda kas osaliselt või täielikult liikmemaksu tasumisest vabastada.
 6. Seltsi liikmemaks ja sisseastumismaks tasutakse Seltsi arveldusarvele.

ARUANDLUS

 1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ning esitab need üldkoosolekule lisades sellele vajadusel revisjoni või audiitori arvamuse.
 2. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kui seltsil on audiitor või revisjonikomisjon, võib aruannetele lisada audiitori järelotsuse või revisjonikomisjoni arvamuse.
 3. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
 4. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 5. Juhatus teatab tehtud tehingutest jooksvalt Seltsi veebikeskkonnas. Nimetatud teated avaldatakse mitte hiljem kui 5 päeva pärast tehingu tegemist.

JÄRELEVALVE JA RAAMATUPIDAMINE

 1. Järelvalvet juhatuse ning teiste organite tegevuse üle teostab üldkoosolek. Selleks võib ta määrata revisjoni või audiitori.
 2. Revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimine toimub seadusega sätestatud korras. Revidendiks ega audiitoriks ei või olla Seltsi juhatuse liige ega raamatupidaja.
 3. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
 4. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.
 5. Kui Seltsi kontrolliorganiks on revisjonikomisjon, siis valitakse see põhikirjas sätestatud korras 3-liikmelisena kuni 2 aastaks. Revisjonikomisjoni esimehel (revidendil) on õigus sõnaõigusega osa võtta juhatuse koosolekutest. Revidendi arvamus protokollitakse.
 6. Revisjonikomisjon kontrollib Seltsi juhtorganite poolt vastuvõetud otsuste ja muude aktide täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt 1 kord aastas, s. o 2 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.
 7. Revisjonikomisjon annab oma tegevusest aru käesolevas põhikirjas sätestatud korras.
 8. Selts peab raamatupidamisarvestust ja maksab õigusaktidega sätestatud korras makse.

VASTUTUS

 1. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu temale kuuluva varaga.
 2. Selts ei vastuta liikmete kohustuste eest ega liikmed Seltsi kohustuste eest.

ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

 1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.
 2. Seltsi lõpetamise korral toimub selle likvideerimine ning likvideerimismenetluses allesjäänud vara jagamisel määratakse õigustatud subjektid üldkoosoleku poolt, kusjuures tegevuse lõpetamise korral antakse järele jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
 3. Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud korras.
 4. Käesolev põhikiri on kinnitatud 22. Aprillil 2010.a. Keila vallas asutamislepingu lisana.